bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Mediterranean Village

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(7-13.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Mediterranean Village - Северна Гърция (континентална) / Паралия Катерини / Олимпийска Ривиера, Паралия Катерини

Празници - Намаления и промоции

413лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
646лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3013лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
825лв
22-25 Сеп
2 възрастни, 1 дете

22 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4739лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро

Mediterranean Village е луксозен 5-звезден комплекс разположен само на няколко крачки от пясъчната ивица. Ултрамодерният хотелски комплекс се състои от основна сграда и множество двуетажни вили, разположени успоредно на плажа и около басейна. Mediterranean Village спазва изключително високи стандарти при обслужването на своите гости. Луксозното обзавеждане, висококачествената и разнообразна кухня и впечатляващата природа, правят Медитераниан Вилидж отличен избор за вашата почивка.

Местоположение на Mediterranean Village, Паралия Катерини

Mediterranean Village е разположен до широката пясъчна плажна ивица. Курортът Паралия Катерини се намира само на 2 км, а град Катерини - на 9 километра. В град Катерини има десетки магазини и е привлекателена дестинация, както за гърците, така и за чужденците. Достъпът е много лесен от Солун (само на 45 минути), ски курорта Елатохори разположен в Пиерия планина е само на 40 минути. В близост е и традиционния град Литохори, от който стартират всички пътеки за известната планина Олимп - планината на дванадесетте Богове.

Адрес: Паралия Катерини 60100, Greece

Удобства в Mediterranean Village

Насладете се на широката плажна ивица на Медитераниан Вилидж, която достига дължина от 70 километра. Много туристически магазинчета се намират само на 700 метра от хотела с голямо разнообразие от сувенири и луксозни стоки. Mediterranean Village разполага с много зелени площи и площадки за игра на децата. Удобствата включват:
• Частен плаж 650 метра с 4 плажни бара
• Безплатни шезлонги, чадъри и хавлии на плажа и на басейните
• безплатен охраняем паркинг за всички гости
• безплатен отопляем закрит басейн, сауна , парна баня , джакузи за лица над 16 години
• безплатен фитнес център
• SPA (сауна , турска баня , джакузи, масажи и терапии за лицето и тялото)
• Надуваеми играчки в морето
• Лоби бар
• гръцки ресторант " Паприка " ( през летните месеци с музика на живо )
• Ouzo ресторант " Asterias "
• Gyropoleio- дюнер "Souvlaki"
• Summer Night клуб " Ammos "
• Сладкарница " Dolce Crema "
• Пицария " Il Gusto "
• Мини Маркет с международна преса
• Места за различни събития
• Модерен Конферентен Център "Аполо"

Стаи и настаняване в Mediterranean Village

Mediterranean Village предлага 176 стаи, както и апартаменти със самостоятелни басейни.
Всяка от стаите разполага с:
• Баня
• Сешоар
• Климатик
• Телефон
• Сателитна телевизия и LCD телевизор
• Мини бар
• Сейф
• Балкон или веранда

Хранене, ресторанти и барове в Mediterranean Village

В Mediterranean Village Katerini имате възможност да се насладите на кулинарни комбинации в :
• " ЕРАТО " - Централен Ресторант, Работно време: Обяд 7:30-10:00 | Вечеря 19:00 до 21:30 часа ;
• " Paprica " - а ла карт ресторант, където можете да опитате магически рецепти и да чуете програма на живо. Работно време: 12:00-1:00. Когато има програма на живо затваря в три часа през нощта ;
• " Asterias " , Ouzo сервира невероятно узо и прясна риба. Работно време: 12:00-01:00 ;
• Gyropoleio & вкусно сувлаки (дюнер) с пита хляб за бързо хранене . Работно време: 10.00-18.00 ;
• " Dolce crema " - Сладкарница сервира кафета, напитки, сладоледи, Работно време: 9:00-1:00 ;
• " Il Gusto " , пицария - пици и изделия от макарони на пещ. Работно време от 12:00 до 16:00 часа и 20:00 - 24:00 часа.

Почивка и забавления в Mediterranean Village

Спа Центърът Spa Venus предлага разнообразие от процедури, които помагат при релаксация на тялото, облекчаване на хронични болки и умора.

Безплатни услуги: отопляем басейн с джакузи , парна баня, сауна и фитнес зала.

* Входа до СПА центъра за деца под 16 години е разрешен между 10.00-12.00 в присъствие на родителите.

Mediterranean Village предлага на своите гости грандиозни забавления за всички вкусове : Ресторант PAPRIKA с кулинарни изкушения и всеки петък и събота на живо програма с гръцка и интернационална музика.
The Club Амос с DJ всеки ден на дансинга до зори. За гостите на хотела се предлагат отстъпки от 30% . За младите хора, но и за всички онези, които се чувстват млади ежедневно забавление до сутринта.
Гръцка вечер се организира всяка седмица през лятото в балната зала на хотела с традиционни танци и музика на живо.
LOUNGE BAR - Музикални вечери през цялата година.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1507лв
1281лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
688лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
326лв
261лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1149лв
998лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
688лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1371лв
1188лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
550лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
646лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1143лв
983лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-14%
825лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
670лв
591лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1375лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1600лв
1394лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-13%
1628лв
1405лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-14%
1238лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
413лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
544лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1722лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2107лв
1813лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-14%
1389лв
1202лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
910лв
795лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
963лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
550лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
979лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
761лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
653лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
413лв
330лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
413лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1178лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
914лв
777лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1937лв
1873лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-3%
2152лв
1980лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1088лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
870лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
326лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1393лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
963лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
825лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1608лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1677лв
1425лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1198лв
1078лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2583лв
2411лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
2264лв
1924лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1100лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1940лв
1552лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1677лв
1425лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3510лв
2984лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3229лв
2960лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
3744лв
3370лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1076лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1650лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
851лв
681лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
963лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1333лв
1067лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
9585лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2228лв
1782лв
1-7 Юни
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1291лв
1227лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
4371лв
3934лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1437лв
1222лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
861лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1375лв
18-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
848лв
678лв
17-24 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2228лв
1931лв
22-28 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-13%
413лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
872лв
12-15 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
646лв
581лв
12-15 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
430лв
366лв
17-19 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3013лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3444лв
2906лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-16%
1937лв
1647лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3200лв
2057лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-36%
3832лв
3449лв
17-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1677лв
1509лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4192лв
3353лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1198лв
1078лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
240лв
1-2 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1677лв
1509лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4192лв
3563лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
825лв
19-25 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
688лв
633лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
2406лв
29.05-05.06
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
138лв
30-31 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
825лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2325лв
9-13 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3013лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1291лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1076лв
947лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-12%
1507лв
1281лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3013лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3013лв
2561лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2285лв
1828лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1291лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6537лв
24.06-01.07
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1076лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
11233лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3134лв
2664лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1291лв
1141лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
4843лв
4116лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3009лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4202лв
4062лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-3%
4388лв
4262лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-3%
2152лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3013лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4451лв
4264лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
3062лв
2579лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-16%
430лв
387лв
6-8 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2198лв
1787лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-19%
1146лв
930лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-19%
1652лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1940лв
1552лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2395лв
2036лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
8237лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1916лв
1629лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3353лв
3018лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3593лв
3234лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4493лв
4043лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1198лв
1018лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
7137лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3353лв
2850лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
958лв
9-13 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1677лв
1509лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2395лв
2156лв
15-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
6709лв
5367лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2994лв
2695лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3229лв
2744лв
30.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1291лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
861лв
6-10 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1076лв
969лв
12-17 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
688лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
109лв
5-6 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
3941лв
05.05-06.06
на човек

32 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1523лв
1218лв
14-21 Май
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3146лв
2517лв
15-22 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
665лв
532лв
19-23 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
6673лв
20.05-27.06
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
521лв
20-24 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
934лв
775лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-17%
67лв
20-21 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
109лв
20-21 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
963лв
23-30 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1100лв
1045лв
25-29 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2990лв
28.05-04.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1719лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
854лв
3-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
843лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1058лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1429лв
1397лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-2%
3229лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1722лв
9-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
215лв
9-10 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1507лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1003лв
10-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1614лв
11-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
861лв
764лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-11%
1507лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4388лв
3730лв
13-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
861лв
700лв
16-20 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-19%
1291лв
1098лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3134лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3444лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1507лв
1281лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2743лв
2194лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1743лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
50440лв
46655лв
20.06-25.09
на човек

97 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
31556лв
28465лв
20.06-27.08
2 възрастни, 2 деца

68 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2743лв
2194лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3657лв
2925лв
21-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
914лв
731лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2285лв
1828лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
4843лв
4116лв
22.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1453лв
1235лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1507лв
1291лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-14%
3268лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
646лв
549лв
24-27 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1743лв
1511лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-13%
1076лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1291лв
1119лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
3009лв
2608лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
1507лв
1324лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
1371лв
1097лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2583лв
2260лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
2006лв
1730лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-14%
581лв
523лв
29.06-01.07
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3134лв
2821лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1291лв
1184лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
215лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2507лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2507лв
2319лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
2034лв
1947лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
1714лв
1428лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-17%
8884лв
02.07-09.08
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1291лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3009лв
2708лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1507лв
1485лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-1%
3268лв
3222лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-1%
6537лв
5556лв
3-10 Юли
4 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
8132лв
7695лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
3134лв
4-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3767лв
3713лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-1%
1722лв
1550лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2753лв
2394лв
6-18 Юли
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
1722лв
1679лв
7-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-3%
1364лв
1271лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-7%
1628лв
1324лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-19%
2777лв
2265лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
4396лв
3795лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-14%
3532лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1413лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
240лв
204лв
11-12 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3832лв
3258лв
11-27 Юли
на човек

16 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2395лв
1916лв
13-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
958лв
13-17 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1796лв
1437лв
14-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4193лв
3774лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3744лв
3370лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1437лв
21-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4192лв
3353лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
5242лв
4717лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2395лв
2156лв
25-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2395лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3593лв
3234лв
25-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2587лв
2070лв
26.07-03.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2264лв
1811лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2395лв
1916лв
29.07-08.08
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4791лв
3832лв
29.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1677лв
1341лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1940лв
1552лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2874лв
2443лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3353лв
3018лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2995лв
2696лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5661лв
2-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3832лв
2-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1677лв
1509лв
6-13 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2395лв
2036лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2874лв
2587лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
5988лв
5389лв
8-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1437лв
1293лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1677лв
12-19 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3744лв
3370лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
719лв
575лв
15-18 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
4192лв
3773лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1677лв
1509лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2264лв
1924лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3593лв
3234лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
5268лв
4849лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1198лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4070лв
3771лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
5627лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2010лв
1673лв
26.08-04.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-17%
3949лв
3769лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
1580лв
1307лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-17%
2873лв
2693лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-6%
1125лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1100лв
978лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
885лв
785лв
28.08-01.09
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-11%
215лв
29-30 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
3444лв
31.08-08.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5890лв
01.09-05.10
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1937лв
1-10 Сеп
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3013лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2507лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1429лв
1300лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
1214лв
1106лв
12-18 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
2906лв
2615лв
12-17 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1100лв
18-26 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1650лв
20-26 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1885лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
688лв
25-30 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1719лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1709лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
761лв
5-12 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2347лв
2016лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-14%
1868лв
1609лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-14%
435лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Mediterranean Village, Mediterranean Village olympic riviera, Mediterranean Village greece, Mediterranean Village paralia katerini, Mediterranean Village гърция, Mediterranean Village олимпийска ривиера, Mediterranean Village паралия катерини, Mediterranean Village 2022, Mediterranean Village цени, Mediterranean Village мнения, Mediterranean Village цени 2022, Mediterranean Village лято 2022, Mediterranean Village ранни записвания, Mediterranean Village last minute, Mediterranean Village hotel, Mediterranean Village hotel olympic riviera, Mediterranean Village hotel greece, Mediterranean Village hotel paralia katerini, Mediterranean Village hotel гърция, Mediterranean Village hotel олимпийска ривиера, Mediterranean Village hotel паралия катерини, Mediterranean Village hotel 2022, Mediterranean Village hotel цени, Mediterranean Village hotel мнения, Mediterranean Village hotel цени 2022, Mediterranean Village hotel лято 2022, Mediterranean Village hotel ранни записвания, Mediterranean Village hotel last minute, медитераниан вилидж, медитераниан вилидж гърция, медитераниан вилидж олимпийска ривиера, медитераниан вилидж паралия катерини, медитераниан вилидж цени, медитераниан вилидж мнения, медитераниан вилидж цени 2022, медитераниан вилидж лято 2022, медитераниан вилидж ранни записвания, хотел медитераниан вилидж, хотел медитераниан вилидж гърция, хотел медитераниан вилидж олимпийска ривиера, хотел медитераниан вилидж паралия катерини, хотел медитераниан вилидж цени, хотел медитераниан вилидж мнения, хотел медитераниан вилидж цени 2022, хотел медитераниан вилидж лято 2022, хотел медитераниан вилидж ранни записвания

cache load